Ir para o Conteúdo
imgcentral

Café com o Sensei

Pensamentos e comentários do Sensei Jorge Kishikawa
Retornar para últimas postagens

  24-mai-2017

  15º TBIK - DEMONSTRAÇÕES


  Hyoho NIten Ichi Ryu Kenjutsu Nito Seiho Ipponme


  Koryu Goshinjutsu Edori


  Koryu Goshinjutsu Suretigai Omote


  Shindo Muso Ryu Jodo Sakan


  Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu Kasumi no Tachi


  Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu Hakka no Tachi


  Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu Kasumi no Tachi


  Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu Nanatsu no Tachi


  Nihonto Iaijutsu


  Hiden Tameshigiri


  Hiden Tameshigiri


  Nihonto Teire Sho


  Nihonto Teire Tyu


  Nihonto Teire Utiko


  Nihonto Torei


  Kishikawa Ryu Suihei Giri


  Suiyo Ryu Iaijutsu Souro  Kishikawa Ryu Tenchi
  topo

  (+55 11) 5539-3587 seg-sex 9h-18h
  (+55 11) 99734-6497 seg-dom 9h-22h