Niten Rio de Janeiro - Mural Ir para o Conteúdo

Mural Niten Rio


Niterói no Gashuku Kokushikan

por Niten Niterói - RJ/Niteroi - 21-jun-2016


Delegação de Niterói no Gashuku Kokushikan Inverno 2016 com Sensei Jorge Kishikawa.

Tags: Gashuku,


Retornar para últimas postagens


    topo

    Instituto Niten Rio de Janeiro
    (021) 97256-9797
    riodejaneiro@niten.org.br