Mural - Instituto Niten São Paulo Ir para o Conteúdo

Mural Niten São Paulo


Fotos Treino de Jojutsu

por Akira - 30-ago-2010


1- Kihon de Jojutsu


2- Treino Shindo Muso Ryu - Grupo Omote - Kata Ukan


3- Treino Shindo Muso Ryu - Grupo Chudan - Kata IchirikiRetornar para últimas postagens


    topo

    Instituto Niten São Paulo
    (011) 94294-8956
    contato@niten.org.br